První třída je pro žáky vstupem do výchovně vzdělávacího procesu v základním školství. Z malých dětí se stávají školáci, kteří musí přivyknout novým povinnostem, školnímu režimu, sebeobsluze, dodržování pravidel atd. Je třeba žáka začlenit do nově vzniklého kolektivu, připravit ho ke spolupráci a kooperaci.

Na konci 1. ročníku žák zvládá:

Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjádří potřebu, odpoví na otázku. Zná všechna písmena v tištěné i psané formě, čte přiměřeně náročný text, píše diktát, zvládá opis.

Matematika: Zvládá numeraci do 20, počítá bez přechodu desítky. Ve slovní úloze rozliší číselné operace.

Všechny ostatní předměty jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka v oblasti pohybové výchovy, estetické výchovy, sociální výchovy.

[huge_it_slider id=“11″]

foto: Štěpán Hon

Lupáčovka v posledních třech letech získala Evropskou jazykovou cenu hned dvakrát: v roce 2014 a v roce 2016 vždy za kreativní přístup k výuce cizího jazyka.

Bližší informace na  http://sfsn.lupacovka.cz

http://detijakomy.lupacovka.cz

 

Přidělení pedagogického pracovníka ke třídě je plně v kompetenci vedení školy a v prvé řadě se řídí

a) kvalifikací učitele

b) jeho profesní zkušeností s věkovou skupinou žáků

c) odbornou přípravou ve speciální pedagogice

d) organizačními a provozními podmínkami školy

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

Vyučovací předmět: Španělský jazyk

Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky, výslovnost, gramatické jevy a učí se tvořit větné konstrukce. Žák postupně rozvíjí své komunikační schopnosti a seznamuje se se světem španělsky mluvících zemí.

Výuka španělštiny je založena na systematickém rozvíjení řečových dovedností, aby byl žák schopen:

 • získat sebedůvěru při běžných rozhovorech.
 • přečíst si texty v daném jazyce a s textem pracovat.
 • získávat a postupně rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti.
 • poznávat reálie oblastí, kde se daným jazykem mluví.
 • uplatňovat mezipředmětové vztahy.

Výuka je realizována v kombinaci českých vyučujících s rodilými mluvčími. Pravidelně spolupracujeme se stážisty ze Španělska v rámci programu Erasmus +.

Standartní výuka je doplňována prací s interaktivní tabulí a multimediálními zdroji.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vytváří následující dovednosti:

Receptivní dovednosti:  

 • plynulé čtení španělských textů
 • porozumění čteného i slyšeného textu, práce s textem
 • porozumění mluvené konverzaci
 • běžné používání slovníku a orientace na internetu

 

Produktivní dovednosti:  

 • tvoření otázek a odpovědí
 • vedení dialogu na zadané téma
 • reprodukce psaného, čteného i slyšeného textu
 • vyprávění na zadané téma
 • překlad z češtiny do španělštiny a naopak
 • správné používání gramatických jevů
 • vyhotovení projektů na zadané téma

 

Žák předkládá a realizuje: 

 • projekty na zadané tematické celky
 • žák projevuje dovednost v rozhovoru
 • vizitku se základními údaji o sobě
 • jednoduché texty na zadané téma

Zpracovala Barbora Fousková

Druhá třída plynule navazuje na ročník první.

Na konci 2. ročníku žák zvládá:

Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjadřuje se ve větách, srozumitelně reaguje na otázku. Čte s porozuměním přiměřeně náročný text, dodržuje diakritiku. Zvládá opis, přepis, při psaní diktátu dodržuje známá gramatická pravidla.

Matematika: Zvládá numeraci do 100, sčítá a odčítá s přechodem přes desítku. Umí násobilku čísel 1–5. Porozumí slovní úloze, rozliší využití matematické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Všechny ostatní předměty jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka v oblasti pohybové výchovy, estetické výchovy, sociální výchovy a rozvoj všeobecného přehledu.